4

 

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Nowem
            odbyło się V posiedzenie
            Konwentu Burmistrzów
            Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


W spotkaniu uczestniczyło 31 Burmistrzów oraz zaproszeni Goście, m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Remlau; Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Zygmunt Borkowski; Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Ryszard Rumiński; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik; Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetta Witkowska; Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek; Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Brygman; Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski; Pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Pan Marek Wójcik; Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pani Wioletta Zwara; Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska oraz Dyrektor Centrum Kultury „Zamek”, w którym odbywało się posiedzenie – Pan Andrzej Gapa.

1b Sesja Sejmiku fot zrodo wlasne  

   5 czerwca 2017 r. we Włocławku odbyła się XXXIII uroczysta sesja
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie rozpoczął
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan
Ryszard Bober, następnie wystąpił Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który wręczył na ręce
Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pana Stanisława Gliszczyńskiego certyfikat
przyznany Konwentowi Burmistrzów za najefektywniejsze w Polsce
wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W dalszej kolejności Goście wysłuchali wykładu poświęconemu Patronowi
Województwa, następnie miało miejsce wręczenie insygniów wybranym
szkołom imienia Jana Pawła II oraz wystąpienia okolicznościowe.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko - Pomorskiego odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Centrum Kultury "Zamek" w Nowem.

Serdecznie zapraszamy!

konw2

Przez aklamację, czyli jednogłośnie, na stojąco i z brawami radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli stanowisko nadające Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość, w której Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Andrzej Grabowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, miała miejsce w czasie sesji sejmikowej w dniu 27 marca br. Podjęcie stanowiska poprzedziło odczytanie przez bp Andrzeja Suskiego zgody Stolicy Apostolskiej na oddanie województwa pod opiekę tak zacnego patrona.

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lutego 2017 o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
(sala patio) odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółek energetycznych (ENEA i ENERGA)
z przedstawicielami gmin, na których terenie prowadzona jest działalność usługowa w zakresie oświetlenia.
Celem spotkania będzie podjęcie tematu i wypracowanie rozwiązania dotyczącego kwestii właścicielskich
infrastruktury oświetleniowej należącej do spółek energetycznych, w celu umożliwienia jednostkom samorządu
terytorialnego wykorzystania środków RPO WK-P przeznaczonych na wsparcie publicznej infrastruktury oświetleniowej.

Ze względu na ważność tematyki, zgłaszaną na ostatnim posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, proszę zainteresowanych o wzięcie udziału w ww. spotkaniu.

Szczegóły zaproszenia


 

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, chcących aplikować o środki w ramach ww. zakresu,  o przekazanie informacji udziału w konkursie.


  
 

Składamy najszczersze kondolencje
oraz wyrazy głębokiego żalu po śmierci Burmistrza Lubrańca Pana Krzysztofa Piotra Wrzesińskiego
dla całej Rodziny oraz wszystkich Współpracowników Samorządowych.

Przewodniczący oraz Członkowie
Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

Zmiana terminu posiedzenia Konwentu