konw2

Przez aklamację, czyli jednogłośnie, na stojąco i z brawami radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli stanowisko nadające Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość, w której Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Andrzej Grabowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, miała miejsce w czasie sesji sejmikowej w dniu 27 marca br. Podjęcie stanowiska poprzedziło odczytanie przez bp Andrzeja Suskiego zgody Stolicy Apostolskiej na oddanie województwa pod opiekę tak zacnego patrona.

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lutego 2017 o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
(sala patio) odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółek energetycznych (ENEA i ENERGA)
z przedstawicielami gmin, na których terenie prowadzona jest działalność usługowa w zakresie oświetlenia.
Celem spotkania będzie podjęcie tematu i wypracowanie rozwiązania dotyczącego kwestii właścicielskich
infrastruktury oświetleniowej należącej do spółek energetycznych, w celu umożliwienia jednostkom samorządu
terytorialnego wykorzystania środków RPO WK-P przeznaczonych na wsparcie publicznej infrastruktury oświetleniowej.

Ze względu na ważność tematyki, zgłaszaną na ostatnim posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, proszę zainteresowanych o wzięcie udziału w ww. spotkaniu.

Szczegóły zaproszenia


 

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, chcących aplikować o środki w ramach ww. zakresu,  o przekazanie informacji udziału w konkursie.


  
 

Składamy najszczersze kondolencje
oraz wyrazy głębokiego żalu po śmierci Burmistrza Lubrańca Pana Krzysztofa Piotra Wrzesińskiego
dla całej Rodziny oraz wszystkich Współpracowników Samorządowych.

Przewodniczący oraz Członkowie
Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

Zmiana terminu posiedzenia Konwentu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 14 stycznia 2016 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbędzie się III posiedzenie Konwentu Burmistrzów.

Podczas spotkania omówione zostaną sprawy bieżące Konwentu, wystąpi także Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Wysłuchać będzie można także dwóch prelekcji:

  1. Obywatele dla Aktywności,
  2. Rola,zadania i działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w województwie kujawsko-pomorskim.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


 

Przekazuję do wiadomości pismo będące informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące przesłanego stanowiska Konwentu w sprawie poprawy funkcjonowania Bazy Usług Stanu Cywilnego (dot. Aplikacji "Źródło")