Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uczczenia 27. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wytyczenia Kolegium Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie braku możliwości dokonywania zmian w uchwałach budżetowych przez zastępcę, bądź sekretarza z upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta w czasie ich nieobecności (urlop wypoczynkowy, absencja chorobowa, wyjazdy służbowe).

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020

W załączeniu odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na przesłane do wiadomości Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. konkursu w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczace zmian w ustawie Prawo Wodne

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące konkursów w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Przekazuję do wiadomości informację z Ministerstwa Środowiska, Departamentu Zasobów Wodnych odnoszące się do stanowiska Konwentu w sprawie projektu ustawy - Prawo wodne.

Szanowny Panie Przewodniczący

Odnosząc się do przekazanego stanowiska Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy - Prawo wodne uprzejmię informuję, ze procedowanie tego projektu ustawy, zgodnie z decyzją Pana Mariusza Gajdy, Podsekretarza Stanu w Ministrestwie Środowiska, zostały zakończone bez przedkładania tego dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Jednocześnie pragnę poinformować, że planowane jest pilne rozpoczęcie prac nad nowym projektem ustawy - Prawo Wodne. W związku z tym uprzejmie informuję, że dokument ten po jego opracowaniu zotanie ponownie przedłożony do konsultacji publicznych oraz będzie poddany ocenie społecznej.