Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lutego 2017 o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
(sala patio) odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółek energetycznych (ENEA i ENERGA)
z przedstawicielami gmin, na których terenie prowadzona jest działalność usługowa w zakresie oświetlenia.
Celem spotkania będzie podjęcie tematu i wypracowanie rozwiązania dotyczącego kwestii właścicielskich
infrastruktury oświetleniowej należącej do spółek energetycznych, w celu umożliwienia jednostkom samorządu
terytorialnego wykorzystania środków RPO WK-P przeznaczonych na wsparcie publicznej infrastruktury oświetleniowej.

Ze względu na ważność tematyki, zgłaszaną na ostatnim posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, proszę zainteresowanych o wzięcie udziału w ww. spotkaniu.

Szczegóły zaproszenia


 

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, chcących aplikować o środki w ramach ww. zakresu,  o przekazanie informacji udziału w konkursie.


  
 

Składamy najszczersze kondolencje
oraz wyrazy głębokiego żalu po śmierci Burmistrza Lubrańca Pana Krzysztofa Piotra Wrzesińskiego
dla całej Rodziny oraz wszystkich Współpracowników Samorządowych.

Przewodniczący oraz Członkowie
Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

Zmiana terminu posiedzenia Konwentu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 14 stycznia 2016 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbędzie się III posiedzenie Konwentu Burmistrzów.

Podczas spotkania omówione zostaną sprawy bieżące Konwentu, wystąpi także Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Wysłuchać będzie można także dwóch prelekcji:

  1. Obywatele dla Aktywności,
  2. Rola,zadania i działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w województwie kujawsko-pomorskim.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


 

Przekazuję do wiadomości pismo będące informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące przesłanego stanowiska Konwentu w sprawie poprawy funkcjonowania Bazy Usług Stanu Cywilnego (dot. Aplikacji "Źródło")


 

Zachęcam do skorzystania z zaproszenia i udziału w I Kujawsko- Pomorskim Forum Budownictwa w dniu 07.03.2014 r. w Bydgoszczy.

 

Z poważaniem


Andrzej Grabowski
Przewodniczący Konwentu


Stypendium Prezesa Rady Ministrów (premiera) to prestiżowe wyróżnienie finansowe dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych, gdzie edukacja kończy się egzaminem dojrzałości, czyli popularną maturą. Placówka szkolna może podać jednego kandydata. Typuje go społeczność uczniowska i rada pedagogiczna. Osoba ta musi mieć wysoką średnią oraz wybitne zdolności w jednej dziedzinie wiedzy. Za rok szkolny 2012/2013 w całym kraju wyróżniono kwota roczną w wys. 2580zł aż 3868 uczniów, z czego z naszego województwa 226.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 13 i 14 listopada br. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył również, oprócz Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej, wicewojewody Zbigniewa Ostrowskiego i przedstawicieli związków oświatowych, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów.


odp w spr smieci 02 03 13