Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 czerwca 2007r. odbyło się w Rypinie pierwsze inauguracyjne spotkanie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zaproszenie Burmistrza Marka Błaszkiewicza przybyli burmistrzowie z terenu całego województwa oraz zaproszeni goście.

Konwent, jako nieformalne gremium samorządowe ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast zrzeszonych m. in. poprzez reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum regionalnym i ogólnopaństwowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową. Nie mniej ważny pozostaje aspekt gospodarczy, czyli inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast regionu. Współpraca obejmować ma także inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego. Swoją obecnością poparcie dla idei Konwentu wyrazili przybyli m.in. goście: Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński, Radni Sejmiku oraz przedstawiciele mediów, którzy zrelacjonowali obrady w prasie i telewizji.


 

REGULAMIN
KONWENTU BURMISTRZÓW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

§ 1

Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest gremium samorządowym.

§ 2
 
 1. Konwent Burmistrzów tworzą burmistrzowie miast z obszaru Województwa Kujawsko - Pomorskiego lub upoważnione przez nich osoby. Ewentualne odstąpienie od udziału w Konwencie może nastąpić na pisemny wniosek burmistrza.
 2. W posiedzeniach Konwentu mogą uczestniczyć także z głosem doradczym przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszaru Województwa Kujawsko - Pomorskiego nie będących członkami Konwentu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Konwentu.
§ 3
 
Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Konwentu na forum wojewódzkim i krajowym oraz samorządów terytorialnych.
 

§ 4

Konwent realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie wspólnych działań miast w wymiarze wojewódzkim.
 2. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami z obszaru województwa.
 3. Wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez gminy miejskie, wiejskie i wiejsko- wiejskie,
 4. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast regionu.

§ 5

 1. Konwent wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Konwentu oraz Zarząd.
 2. Zarząd może liczyć od 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących Konwentu.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Konwent w czasie trwania kadencji może zwiększyć ilość członków Zarządu o osoby, którym zostaną powierzone tematyczne zadania lub funkcje.
 4. Na pisemne upoważnienie Przewodniczącego czynności Przewodniczącego Konwentu może realizować wyznaczony zastępca.
 5. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Członek Konwentu (burmistrz lub osoba upoważniona) ma w każdym głosowaniu 1 głos.
 6. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem wyboru organów Konwentu
 7. Przewodniczący Konwentu organizuje pracę Konwentu oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.

§ 6

 1. Konwent obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Konwentu. O miejscu i terminie posiedzenia Konwentu Przewodniczący informuje członków Konwentu.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Konwent przyjmuje plan pracy Konwentu i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Biuro Konwentu działa przy Przewodniczącym Konwentu i zapewnia obsługę administracyjną Konwentu.
 4. Protokół z każdego posiedzenia Konwentu sporządzany jest przez Biuro Konwentu.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia konwentu mogą odbywać się poprzez Internet. Decyzję o zwołaniu posiedzenia Konwentu w tym trybie podejmuje Przewodniczący Konwentu.

§ 7

 1. Konwent podczas swoich posiedzeń podejmuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze wojewódzkim i krajowym.
 2. Projekt stanowiska przygotowuje na obrady wnioskujący członek Konwentu

§ 8

 1. Konwent nie prowadzi gospodarki finansowej. Ewentualne koszty posiedzenia ponoszą solidarnie członkowie Konwentu

  Przewodniczący
  Konwentu Andrzej Grabowski