020     4 grudnia 2017 r. w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu odbyło się
VII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   W spotkaniu, oprócz Członków Konwentu, udział wzięli m. in.: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Gospodarczych Pan Paweł Bukowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek, przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pan Leszek Kozłowski, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Michał Korolko, Wiceprezes Zarządu TARR w Toruniu Pan Tomasz Pasikowski, Pan Paweł Modrzejewski, Dyrektor EXEA Centrum Przetwarzania Danych Pan Sławomir Kozłowski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Przemysław Byś, Dyrektor Działu Strategii i Kontraktacji Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Pani Agnieszka Dzięcioł, Specjalista ds. administracyjnych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Pani Julita Kacprzyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu Pan Robert Kola oraz prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.

Dnia 21 grudnia 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem.


W dniu 24 października 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkanie przybyli oprócz 33 Członków Konwentu Burmistrzów również zaproszeni Goście, m.in.:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober,
 • Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść,
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Rafał Pietrucień,
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
  w Toruniu Pan Andrzej Potoczek,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Programowania Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego
  w Toruniu Pani Barbara Jesionowska,
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska,
 • p.o. Kierownika Biura Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetta Witkowska,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Iwona Gilewicz,
 • Starosta Toruński Pan Mirosław Graczyk, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu Pan Marek Żmuda,

Dnia 20 maja 2015 r. Przewodniczący Konwentu Pan Stanisław Gliszczyński wziął udział w I posiedzeniu Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu, do której składu został zgłoszony jako przedstawiciel Konwentu Burmistrzów. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Podczas posiedzenia podjęto m.in. dyskusję dotyczącą Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ w 2014 r. jak i wskazano propozycje dotyczące samej Rady Modernizacji.

Materiały ze spotkania:
 • 1-szymon_zdziebo
 • 2-szymon_zdziebo
 • 3-szymon_zdziebo
 • 4-szymon_zdziebo

W dniach 29-30 października odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO.
Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów
badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.
Przedstawione zostały też informacje na temat Stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020 oraz zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.

Więcej na temat posiedzenia można przeczytać tutaj.


 

 1. Link do strony BIP z ogłoszeniem konsultacji społecznych Kujawsko - Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej:
  http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=474
  Konsultacje trwają od 30 września do 5 listopada br. Pod wskazanym adresem znajdą Państwo projekt dokumentu a także specjalny formularz konsultacyjny.
 2. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ dostępna jest pod poniższym linkiem:
  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne-menutematyczne-695/planowanie-strategiczne/28067-strategia-2020
 3. W załączeniu również materiały ze spotkania, w tym wszystkie prezentacje, a także Regulamin pracy Rady Modernizacji z przyjętymi poprawkami (szczegóły zostaną opisane w protokole ze spotkania).
 4. W załączeniu również tabelka zawierającą wyciąg ze Strategii rozwoju województwa dotyczący Raportów analitycznych (SRW, str. 95).  
 5. W załączeniu również Plan działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa – jest do dokument wyznaczający ogólne zasady wdrażania Strategii rozwoju województwa, w tym monitorowania Strategii.
 6. W związku ze zmianą strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła również zmiana adresu zakładki Rady Modernizacji.

4mikolaj kuras     

Dnia 8 czerwca Przewodniczący Konwentu Burmistrzów
Pan Stanisław Gliszczyński uczestniczył w drugim posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Gremium obradowało w Chełmnie,
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jest to podominikańska świątynia, w której dzięki środkom
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
możliwe były prace remontowo-konserwatorskie związane
z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Podczas posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1,
dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych
poprzez działania powiatowych urzędów pracy.
Powołano również trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów,
ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Niebawem powołane zostaną także
grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS,
ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS.

Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali kryteria wyboru
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich
województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.


1  W dniu 22 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w
Koronowie odbyło się II posiedzenie Konwentu
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kadencji 2015-2019. Spotkanie prowadził
Przewodniczący Konwentu Pan Stanisław Gliszczyński.


W posiedzeniu udział wzięli Burmistrzowie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz zaproszeni Goście, m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, Przewodniczący Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski, Przewodniczący Konwentu Wójtów Pan Jacek Brygman, Przewodnicząca Forum Skarbników Pani Małgorzata Ostrowska oraz Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pani Barbara Ptaszyńska.

spr za kadencje 25 02 15 00Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego podsumował w dniu 25 lutego br. kadencję 2010-2014 i omówił kolejne cztery lata. Brawami podziękowano ustępującemu zarządowi w składzie: Przewodniczący Andrzej Grabowski burmistrz Kowalewa Pomorskiego, wiceburmistrz Żnina Aleksandra Nowakowska, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński i burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski. 

 

 Składając sprawozdanie z czterech lat pracy (w załączeniu) na stanowisku przewodniczącego Andrzej Grabowski podziękował za współpracę pozostałym włodarzom, marszałkowi województwa i wojewodzie oraz obsłudze biura.

z woj os jest bardzo zle 26 03 14 000Kolejne, prawdopodobnie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego poświęcone było przede wszystkim oświacie w regionie oraz ZIT-om na szczeblach powiatowych.

W obradach w dniu 26 marca br. włodarze pod przewodnictwem Przewodniczącego Konwentu Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Kowalewa Pomorskiego gościli Kuratora Oświaty Annę Łukaszewską wraz z pracownikami: Krzysztofem Bylickim (dyr. Wydziału nadzoru pedagogicznego) i Sylwią Dziarkowską (główny księgowy), dyrektora Urzędu Statystycznego Wiolettę Zwara, dyrektora departamentu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz
naczelnika departamentu Planowania Regionalnego dr Andrzeja Potoczka.


kom monitorujacy 13 12 13 000

W dniu 13 grudnia br. odbyło się XXXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej,
samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele
z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. Wśród członków
grupę samorządowców reprezentuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów.


konw po raz 3 06 12 13 000 W dniach 3-5 grudnia br. odbyło się trzecie i ostatnie posiedzenie
Konwentu Marszałków w województwie Kujawsko- Pomorskim.
W II półroczu 2013r. to nasz region przewodniczy Konwentowi.
Po nas prezydencję w tej strukturze objął Marszałek Świętokrzyski.
Tematem przewodnim grudniowego posiedzenia byłą gospodarka,
innowacyjność, współpraca nauki i biznesu, a także nowa perspektywa
finansowa Unii Europejskiej. Gościem konwentu był
m.in. minister sportu Andrzej Biernat.

kons rpo 15 11 13 000 Jak już wcześniej informowaliśmy od 7 listopada ruszył cykl konsultacji
nad jednym z najważniejszych dokumentów województwa, czyli nad
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.
W dniu 15 listopada br. spotkali się samorządowcy.
Skupienie w Konwencie Starostów, Konwencie Burmistrzów i
Konwencie Wójtów wnieśli swoje uwagi do przedstawionego projektu.